Koronainformasjon // NGF 17. desember

(Norges Golfforbund, 17. desember 2021)

Regjeringen har med virkning fra den 15.12.21 innført nye koronarestriksjoner.

Restriksjonene har virkning også for golfen, men p.t. først og fremst for innendørssentrene/simulatorgolf. I det følgende oppsummeres restriksjonene, og hvilken virkning de får for golfen, sortert på Toppidrett, Barn- og unge, og voksen/bredde (det som står i kursiv er sitat fra myndighetene, vanlig skrift er NGFs tekst):

Regjeringen innfører ytterligere smitteverntiltak for å få ned sykdomsbyrden og begrense og forsinke spredningen av omikron-varianten.

Sosiale arenaer og arrangementer er blant de viktigste arenaene for smitte, og flere tiltak retter seg mot å begrense denne type aktiviteter og for å redusere mobilitet.

Toppidrett:

Pressemelding fra regjeringen 13.12.21:

Toppidrett kan utøves tilnærmet som normalt innenfor rammen av de nye smitteverntiltakene. Toppidrett defineres som utøvere på et høyt nivå som er fullvaksinerte og som er underlagt et strengt smittevernregime både under trening og konkurranser. Helsemyndighetene vurderer at smitterisikoen innenfor disse miljøene er begrenset.

Barn og unge:

De nye anbefalingene innebærer at innendørstrening for barn og unge i golfsimulator i hovedsak kan gjennomføres som tidligere. Treningen bør gjennomføres slik at to meters avstand opprettholdes mellom deltakerne.

Direktoratets anbefaling f.o.m 15. desember:

Ny anbefaling: Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage.

Ny anbefaling: Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men regjeringen anbefaler ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles.

Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.

Ny anbefaling: Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skolen.

Voksne/bredde:

Ny anbefaling: Helsedirektoratet anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne.

Helsedirektoratet anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.

Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

Regler for treningssenter (gjelder voksne/bredde f.o.m. 15. des.)

Anbefalingene og reglene for voksen-/breddeidretten innebærer at arrangementer, herunder turneringer, ikke bør gjennomføres.

Individuell trening i simulator/treningssenter kan imidlertid gjennomføres. Det er da et krav til treningssenteret at det drives smittevernfaglig forsvarlig (se direktoratets anbefalinger under). Dette vilkåret påligger det den enkelte klubb/treningssenter å ivareta. Er det tvil om lokalet og/eller driften er smittevernfaglig forsvarlig, må dette avklares med lokal smittevernmyndighet. Se nærmere om smittevernfaglig forsvarlig drift nedenfor.

Også protimer kan gjennomføres, men kun en-til-en instruksjon, og ikke i grupper. NGF minner om proens ansvar for at nødvendig smittevern gjennomføres.

Helsedirektoratets anbefalinger:

Ny anbefaling: Svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng, og treningssentre kan kun holdes åpent for:

individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand.

Treningssentre skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent.

Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Virksomhetene skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.

Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Munnbindpåbud gjelder også på innendørs arrangement.

Det er en viss motstrid mellom anbefalingene om avlysning av turnering og mulighetene for individuell trening på golfsenter. Dette da en lett kan tenke seg innendørsturneringer som ikke samler flere personer enn under individuell trening.

NGF vil søke å få avklart spørsmålet med NIF og Helsedirektoratet. Før spørsmålet er avklart ber NGF om at klubbene og simulatorsentrene er lojale mot de anbefalinger som nå foreligger, slik at turneringer avlyses. At Golf-Norge også i denne omgangen med koronarestriksjoner viser ansvarlighet er en forutsetning for at vi forhåpentligvis kan fortsette aktiviteten gjennom hele pandemien.

Smittevernforsvarlig drift av golfsenter/simulatorsenter

NGF minner om myndighetenes retningslinjer for de krav som stilles til smittevernfaglig forsvarlig drift:

For at det skal holdes åpent skal golfsenteret kun tilby:

individuell trening og ikke gruppetimer

Videre skal virksomheten:

sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand.

fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming

om nødvendig benytte vakthold for å sikre at kravet etterkommes

ha utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold

sikre at rutinene blir overholdt

registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det, inkludert dato og tidspunkt for besøket

Bruk av kontaktopplysninger:

Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer.

Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Den som registreres skal informeres om formålet med registreringen og om hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Virksomhetene skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger.

Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing, og skal ved forespørsel utleveres til dette formålet. Dersom kommunen ber om det, skal virksomheten ta kontakt med gjester som kan være utsatt for smitte.

Se covid-19-forskriften § 14 a, annet ledd (lovdata.no) for nærmere informasjon.

Oppsummering

Oppsummert er det etter de nåværende restriksjoner gode muligheter for å drive golfaktivitet, selv om samfunnet på mange områder stenger ned. NGF minner igjen om det ansvaret alle har for å delta i samfunnets strategi for bekjempelse av pandemien, og det ansvaret den enkelte aktør har for å drive smittevernfaglig forsvarlig. Er man i tvil er det best å være varsom.

NGF anbefaler derfor kun to personer i samme simulator, samt at man holder minst to meters avstand mellom personene. Dette da slike restriksjoner, som er noe strengere enn reglene og regjeringens anbefaling tilsier, lett lar seg gjennomføre.

NGF minner også om at smitteverntiltakene ikke bare gjelder i selve simulatoren, men fra man ankommer anlegget til man forlater det. Bruk av munnbind, god lufting, begrensning på antall spillere og avstand mellom spillerne, bør være gjennomførbare tiltak.

NGF henstiller ikke bare klubbene, men samtlige aktører i Golf-Norge, om å etter beste evne følge de ovennevnte retningslinjer.

Vi gjør oppmerksom på at ved lokale smitteutbrudd kan den enkelte kommune vedta lokale forskrifter dersom situasjonen tilsier det.

Mer informasjon fra Regjeringen kan finnes her.

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

 Helsedirektoratet – Veileder i smittevern for idrett  Norges Idrettsforbund – Temaside om koronavirus • Helsenorge.no – Koronavirus  Folkehelseinstituttet – Temaside om koronavirus

Norges Golfforbund. (2021, 17. desember) https://www.golfforbundet.no/ngf-nytt/koronainformasjon-17-12-21

Posted in Nyheter.